Jak działamy ?

          BenefitKSO pomaga w bieżącej likwidacji szkody, jak również weryfikuje sprawy sporne związane z zaniżeniem odszkodowania lub odmową wypłaty odszkodowania w całości, udzielając merytorycznej pomocy związanej z ustaleniem zakresu i wysokości roszczeń.

1. Kontakt z BenefitKSO

Jeśli jesteś osobą poszkodowaną i nie wieszcz należy Ci się odszkodowanie lub otrzymałeś już odszkodowanie i chciałbyś zweryfikować czy kwota odszkodowania, którą otrzymałeś nie jest zaniżona skontaktuj się z Nami za pośrednictwem formularza na stronie lub telefonicznie.

2. Spotkanie

        Na spotkaniu udzielamy informacje o zakres i zasadach współpracy  dotyczącej uzyskania lub weryfikacji odszkodowania.   Konsultacje, pomoc w kompletowaniu dokumentacji oraz prowadzenie Twojej sprawy jest nieodpłatne. Nie pobieramy żadnych opłat wstępnych ani zaliczek w trakcie procesu uzyskiwania należnego Tobie odszkodowania. Jeśli podejmiesz decyzję o udzieleniu Nam pełnomocnictwa do reprezentowania Ciebie przed Towarzystwem Ubezpieczeniowym następuje podpisanie umowy na dochodzenie roszczeń odszkodowawczych.

3. Dochodzenie roszczeń w imieniu Klienta

BenefitKSO na podstawie udzielonego pełnomocnictwa, po uprzednim skompletowaniu niezbędnej dokumentacji zgłasza szkodę lub wnosi odwołanie do Towarzystwa Ubezpieczeniowego w imieniu Klienta.

Działania BenefitKSO mają na celu uzyskanie dla Naszych Klientów najwyższych odszkodowań oraz wszelkich innych świadczeń należnych z tytułu powstałej szkody. Priorytetem w naszym działaniu jest dobro i satysfakcja Naszych klientów.

Celem BenefitKSO jest uzyskanie należnych świadczeń dla Naszych Klientów na drodze przedsądowej. W przypadku negatywnej odpowiedzi lub wypłaty zaniżonej kwoty świadczenia prze Towarzystwo Ubezpieczeniowe w pełni wykorzystujemy możliwości ustawowe i prawne do pozytywnego zakończenia sprawy na drodze przedsądowej.

Proces uzyskiwania odszkodowania jest procesem wieloetapowym i może skutkować kilkoma odsuniętymi w czasie wypłatami.

W sytuacjach, w których nie jest możliwe uzyskanie należnego świadczenia na drodze przedsądowej BenefitKSO za zgodą klienta kieruje sprawę na drogę sądową.

Nasi Klienci są informowani na bieżąco na jakim etapie jest ich sprawa.

4. Uzyskanie odszkodowania

Uzyskanie odszkodowania

Po uzyskaniu należnego odszkodowania oraz wszelkich innych świadczeń należnych Tobie z tytułu poniesionej szkody BenefitKSO zgodnie z zawartą umową wypłaca odszkodowanie - pomniejszone o ustaloną prowizję - na rachunek bankowy  wskazany w umowie na dochodzenie roszczeń odszkodowawczych.

Po zakończeniu procesu uzyskiwania odszkodowania i uzyskaniu należnego świadczenia dla naszego Klienta następuje rozwiązanie umowy.